Kjøpsbetingelser

KJØPSVILKÅR

Here are the purchase products thaHer er kjøpsproduktene som gjelder når du kjøper bilpleieprodukter eller andre produkter hos oss. t apply when you buy car care products or other products with us.

Som regel

Dette kjøpet er underlagt følgende standard vilkår og betingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av varer til forbrukere som i hovedsak ikke handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selger opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett.

Salg til forbruker er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Avtale

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, øvrige egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom parter (f.eks. e-post) og disse salgsbetingelsene.

Ved konflikt mellom opplysningene selger har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og salgsbetingelsene, direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsning går foran salgsbetingelsene.

Samboer

Selger

  • Bedriftsnavn: ADBL Norge
  • Kontaktadresse: Neumannsgate 17, 3044 Drammen
  • E-post: info@adbl.no
  • Telefon : 97508888
  • Organisasjonsnr. : 916229887
Kjøper er den som legger inn bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er inkludert mva dersom kjøper ikke velger å vise priser uten mva eller er registrert som bruker fra et land utenfor Norge. Informasjon om de totale kostnadene kjøper må betale, inkludert alle avgifter (mva, toll og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje etc.) samt spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen , er gitt i bestillingsløsningen før bestilling. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av mva.)

Inngåelse av avtale

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. Den ene parten er imidlertid ikke bundet av avtalen dersom det har vært skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøpers bestilling, og den andre parten innså eller burde ha innsett at en slik feil eksisterte.

Ordrebekreftelse

Du vil motta en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøper sjekker at ordrebekreftelsen stemmer overens med ordren med hensyn til mengde, varetype, pris etc. Dersom det ikke er samsvar mellom ordre og ordrebekreftelse, bør kjøper kontakte selger snarest.

innbetaling

Selger kan kreve betaling for varen fra den er sendt fra selger til kjøper. Dersom kjøper benytter kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selger reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at långiver (kredittkortselskap) sender en faktura til kortholder med krav om betaling. Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet innebærer at brukerens konto debiteres og beløpet overføres til betalingsmottakerens konto.

Ved betaling med kredittkort vil lov om kredittkjøp mv gjelde.

Levering osv.

Levering av varen fra selger til kjøper skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Dersom leveringstid ikke er oppgitt i bestillingsløsning eller e-post som følger med ordrebekreftelsen, skal selger levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestilling fra kunden. Dersom selgeren skal sørge for at varen sendes til kjøperen, plikter han å få varen transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Destinasjonsstedet er hos kjøper med mindre annet er avtalt mellom partene.

Risikoen ved varene

Risikoen for varen går over på kjøper når tingen overtas av kjøper i henhold til avtalen. Dersom leveringstiden er ute og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller henne i henhold til avtalen, har kjøper fortsatt risiko for tap eller skade på grunn av egenskaper ved selve varen.

Angrerett

Risikoen for varen går over på kjøper når tingen overtas av kjøper i henhold til avtalen. Dersom leveringstiden er ute og kjøper unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller henne i henhold til avtalen, har kjøper fortsatt risiko for tap eller skade på grunn av egenskaper ved selve varen.

Kjøper kan angre på kjøpet av varen i henhold til angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøper kan returnere varen til selger uten grunn, selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøper skal varsle selger om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, foreskrevne opplysninger om angrerett og angrerettskjema er mottatt.

Dersom kjøper mottar angrerettskjemaet og nødvendig informasjon på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjemaet og opplysningene. Dersom kjøper ikke har mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel utløpe 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøper ikke har fått informasjon om angreretten i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevismessige årsaker være skriftlig (angrerettskjema, e-post, faks eller brev), og den skal inneholde informasjon om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøper skal uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager fra melding etter at angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller utlevere til selger dersom selger ikke har tilbudt å hente varen.

Dersom kjøper uttrykkelig har valgt en annen type levering enn den standardleveransen selger tilbyr, skal selger likevel ikke betale de merkostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager etter at selgeren fikk melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt med kjøper, skal tilbakebetalingen skje med samme betalingsmiddel som kjøperen brukte. Kjøper skal ikke betale noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Selger kan holde tilbake refusjonen inntil varene er mottatt, eller inntil kjøper har fremlagt dokumentasjon på at varen er returnert. Dette gjelder ikke når selger har tilbudt å hente varene.

Kjøper må selv bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten benyttes.

Kjøper kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Det skal fortsatt være mulig å returnere varen til selger i omtrent samme stand og mengde som den var i da kjøper mottok den. Selger kan kreve at forbrukeren erstatter verdifallet som følge av kjøpers håndtering av varen som ikke har vært nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Kjøper bør returnere varen til selger i originalemballasje dersom dette er mulig. Kjøper kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av helse- eller hygienehensyn ikke er egnet for retur, eller av lyd- og videoopptak (inkludert CDer, DVDer) eller dataprogrammer hvor forseglingen er brutt.

Undersøkelse av varen

Når kjøper mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig grad sjekker om den er i henhold til bestillingen, om den er blitt transportskadet eller om den på annen måte har mangler. Dersom varen ikke stemmer overens med bestillingen eller har mangler, skal kjøper varsle selger ved reklamasjon, jfr. kontraktens klausul om «Reklamasjoner ved mangler og frist for å melde krav ved forsinkelse».

Klage ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det er en mangel ved varen, må kjøper innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget det, gi selger beskjed om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt forbrukeren oppdaget mangelen.

Reklamasjon må likevel fremsettes senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger, er klagefristen fem år. Ved forsinkelse skal krav fremsettes overfor selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er inne og varen ikke er levert. Dersom varen betales med kredittkort, kan kjøper også velge å annonsere og sende krav direkte til kredittleverandøren (kredittkortselskapet). Meldingen til selger eller kreditor bør være skriftlig (e-post, faks eller brev).

Kjøpers rettigheter i tilfelle mangel

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøpers side, kan kjøperen etter reglene i kapittel 5 i pkt. Forbrukerkjøpsloven, holde tilbake kjøpesummen, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra selger.

Oppfyllelse : Dersom selger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøper opprettholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det er en hindring som selger ikke kan overkomme eller dersom oppfyllelse vil medføre så stor ulempe eller kostnad for selger at det er vesentlig uforholdsmessig i forhold til kjøpers interesse i at selger oppfyller. Dersom vanskene forsvinner innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Heving : Kjøper kan heve avtalen med selger dersom forsinkelsen er vesentlig eller dersom selger ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse kjøper har satt. Kjøper kan imidlertid ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selger har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning : Kjøper kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgers side, jfr. forbrukerkjøpsloven § 24.

Reklamasjon må likevel fremsettes senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger, er klagefristen fem år. Ved forsinkelse skal krav fremsettes overfor selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er inne og varen ikke er levert. Dersom varen betales med kredittkort, kan kjøper også velge å annonsere og sende krav direkte til kredittleverandøren (kredittkortselskapet). Meldingen til selger eller kreditor bør være skriftlig (e-post, faks eller brev).

Kjøper skal melde krav til selger ved reklamasjon, jfr. denne kontraktens klausul om «Reklamer ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse».

Selgers rettigheter i tilfelle kjøperens skuffelse

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøper eller forhold på kjøpers side, kan kjøper etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde tilbake kjøpesummen, velge mellom retting og om- levering, kreve prisavslag, hevet kravavtale og erstatning fra selger.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan kjøper kreve at selger utbedrer mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Selger kan motsette seg kjøpers krav dersom gjennomføring av kravet er umulig eller selger forårsaker urimelige kostnader.

Selger må foreta retting eller utskifting innen rimelig tid. Retting eller om levering skal skje uten kostnad for kjøper, uten risiko for at kjøper ikke får dekket sine utgifter og uten vesentlig ulempe for kjøper. Selger kan ikke gjøre mer enn to forsøk på utbedring eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere forsøk rimelig.

Selv om kjøper ikke krever retting eller omlevering, kan selger tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom selger sørger for slik retting eller omlevering, kan kjøper ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag : Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan kjøper kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving : I stedet for prisavslag kan kjøper heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning : Kjøper kan også kreve erstatning for økonomisk tap han eller hun lider som følge av at varen er mangelfull, jfr. forbrukerkjøpsloven § 33.

The buyer must report claims to the seller in the event of a complaint, cf. the clause in this contract «Complaints in the event of defect and deadline for reporting claims in the event of delay». The rules on complaints apply in addition to, and independently of, the rules on the right of withdrawal and any guarantees provided by the seller.

Selgers rettigheter i tilfelle kjøperens skuffelse

Dersom kjøper ikke betaler eller oppfyller de øvrige forpliktelser etter avtalen, og dette ikke skyldes selger eller forhold på selgers side, kan selger etter reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 holde tilbake varen, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve heving av avtalen og erstatning fra kjøper. Selger kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr for ikke-forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse : Dersom kjøper ikke betaler, kan selger opprettholde kjøpet og kreve at kjøper betaler kjøpesum (oppfyllelse). Dersom varen ikke blir levert, mister selger sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet. Heving: Ved vesentlig mislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side, kan selger heve avtalen. Selger kan imidlertid ikke angre etter at kjøpesummen er betalt.

Selger kan også heve kjøpet dersom kjøper ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fastsatt av selger. Selger kan imidlertid ikke trekke seg mens tilleggsfristen løper, med mindre kjøper har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning : Selger kan kreve erstatning av kjøper for økonomisk tap han eller hun lider som følge av mislighold fra kjøpers side, jfr. forbrukerkjøpsloven § 46.

Morningsrenter / inkassogebyr: Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter lov om morarenter. Ved manglende betaling kan kravet etter forhåndsvarsel sendes til inkasso, og kjøper kan da bli ansvarlig for gebyr etter inkassoloven og annen inndrivelse av forfalte pengekrav.

Gebyr for uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøper unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr på kr 500,- + returfrakt. Gebyret skal maksimalt dekke selgers faktiske utgifter til levering av varene til kjøper. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

Garanti

Garanti gitt av selger eller produsent gir kjøper rettigheter i tillegg til rettigheter kjøper allerede har under ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer således ingen begrensninger i Kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler i henhold til punktene "Kjøperens rettigheter ved forsinkelse" og "Kjøperens rettigheter ved mangel".

Personlig informasjon

Med mindre kjøper samtykker i noe annet, kan selger kun samle inn og lagre de personopplysninger som er nødvendige for at selger skal kunne oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre selger har samtykke fra foreldre eller foresatte. Kjøpers personopplysninger skal kun utleveres til andre dersom det er nødvendig for selger for å gjennomføre avtalen med kjøper, eller i lovpålagte tilfeller. Selger kan kun få kjøpers personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifikasjon og slik innhenting er nødvendig.

Dersom selger ønsker å bruke kjøpers personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende kjøper reklame eller informasjon utover det som er nødvendig for å fullføre avtalen, må selger innhente kjøpers samtykke ved avtaleinngåelse. Selger skal gi kjøper informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og hvem som skal bruke personopplysningene. Kjøpers samtykke må være frivillig og gitt ved aktiv handling, for eksempel ved å krysse av.

Kjøper skal enkelt kunne kontakte selger, for eksempel på telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgers bruk av personopplysninger eller om han eller hun ønsker at selger skal slette eller endre personopplysningene.

Informasjonskapsler

Vår nettbutikk inneholder såkalte informasjonskapsler. Du kan se deg rundt i nettbutikken uten informasjonskapsler, men du kan ikke handle. Vi bruker informasjonskapsler for å administrere innholdet i handlekurven din. Det er en tekstfil som er lagret på datamaskinen din. Vi lagrer også informasjon dersom du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder. Hvis nettleseren eller brannmuren din er satt til å forhindre lagring av informasjonskapsler, kan nettstedet slutte å fungere eller du kan få problemer med å fullføre et salg.

Konfliktløsning

Partene skal bestrebe seg på å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøper kan kontakte Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom det ikke oppnås en minnelig løsning etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig be Forbrukerrådet forelegge tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Forbrukertvistutvalgets avgjørelser er endelige fire uker etter forkynnelse. Før avgjørelsen er rettskraftig, kan partene ved å sende inn stevning til Forbrukertvistutvalget bringe avgjørelsen inn for tingretten.

13) Se lov av 1. mars 2017 Lov om Forbrukerklageutvalget (Forbrukerklageloven).